ARSA SATIŞ İLANI

                      T.C                            

ARALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

İhale konusu taşınmaz malların

1 -Yapılacak ihalenin konusu; Tablo 1’ de, muhammen bedeli,  ada parsel numarası, cinsi ile diğer özellikleri gösterilen taşınmazlardır.

İhalenin şekli

 2 - İhale 45 Maddesi açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

İhalenin yapılacağı tarih ve saat

3 -İhalenin yapılacağı yer: Aralık Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonu

İhale tarihi: 25/05/2022

İhale saati:  Aşağıdaki tabloda belirtilen saate yapılacaktır.

 

Tablo 1: İhale konusu taşınır malların özellikleri

Sıra No.

Ada/parsel no.

Cinsi

Miktarı

 

KDV Hariç Muhammen Bedel (Tl)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

165/3

Arsa

59.875,00 m2

18.667,00 TL/dönüm

25/05/2022

14:30

2

165/4

Arsa

6.035,00 m2

18.667,00 TL/dönüm

 

25/05/2022

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Toplam Satış bedeli idare ile alıcı arasında Aralık Tapu Müdürlüğünde imzalanacak olan satış sözleşmesi ile birlikte peşin olarak alınacaktır.

5-Toplam satış bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi hesaplanarak Aralık Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır.

7-İhaleye iştirak edecek İsteklilerden talep edilecek Evraklar

            a)Müracaat Dilekçesi

            b)Kimlik Fotokopisi

            c)İkametgah belgesi

            d)Tebligat için adres beyanı

e) İçinde sadece teklif mektubu bulunan iç zarf.

            f) Vekâleten  katılanların  Noter  onaylı  vekâletnamelerinin  aslı  veya   idarece  ASLI

 GÖRÜLMÜŞTÜR  ibaresini   ve  yetkilinin   imzasını    taşıyan    fotokopisi.

             e) Geçici teminata ilişkin makbuz.(%3 geçici teminat)

 f) İhaleye katılmak isteyenler şartname bedeli yatırdığına dair dekont

 g) Noter tasdikli İmza sürgüsü

 h) Kayıtlı olduğu Tic.ve veya San. Odasından alınmış 2022 yılı onaylı belge.    

             i) Tüzel kişi olduğuna dair belge.

8-İhaleye iştirak edecek istekliler, ihale günü ihale saatine kadar İhale komisyonuna yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.

9-İhale şartname bedeli 200,00 TL’dir.

10-Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

 

İLAN OLUNUR                                                                    ARALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Facebookta Paylaş