Etik Komisyonu

ARALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davanış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek için 13.05.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları” Hakkındaki Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca kurulan Aralık Belediyesi Etik Komisyonu, 1 Başkan yardımcısı ve 3 üyeden oluşmaktadır.